xrb_17ww8om9yyfcxs74jhhfm91bfxe6nzu1jqhuexkeircp381x3ec68ckyy4gh

Balance: 2.000000 βNANO
Pending Deposits: 30.000000 βNANO

3 blocks

2.000000 βNANO voting weight from 1 Delegators

Latest -1 transactions and -1 pending transactions
Date Block Type Amount (βNANO) Account
Observed (Sent)
Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
Unix Epoch: 0
70B9A0F564... pending 30.000000 ← nano_3k1cdnrftnx5qb4ssjnq6h6ojwgk6u9rpbzbdhgxa46pn8rj6kudwqrhj8ew
Observed
Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
Unix Epoch: 0
FC21F0120F... receive 2.000000 ← nano_3k1cdnrftnx5qb4ssjnq6h6ojwgk6u9rpbzbdhgxa46pn8rj6kudwqrhj8ew
Observed
Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
Unix Epoch: 0
F56BA98B1B... send 1.000000 → nano_1pddtsmyy46sj1itgf7zft4jdp7r1onc4bj38bs9xzw5o8mz7rbtrw8qn4be
Observed
Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
Unix Epoch: 0
8A60322B79... receive 1.000000 ← nano_3k1cdnrftnx5qb4ssjnq6h6ojwgk6u9rpbzbdhgxa46pn8rj6kudwqrhj8ew
Delegators
1 Delegator Balance (βNANO) % on weight
1 xrb_17ww8om9yyfcxs74jhhfm91bfxe6nzu1jqhuexkeircp381x3ec68ckyy4gh 2.000000 100.00