send 400,000.000000 ╬▓NANO

Block16E9797DC072AD56698236C8E4E96C929A5199C96F5A9287765CCEF7985FE980 QR
DateNot recorded
Typestate
Subtypesend
Previous0E8F8DA9C567E7BB9268092EB10ACCF387DB7203ECAAF80D2D2374B3C5D50D4C
Representativenano_3gqxttskepy7ffhfgc7ot3nd7kgqhjbymrwsayujshsj44tofm9pz4kaz3y5
Balance11292085154000000000000000000000000000
11,292,085.154000 ╬▓NANO
Work991dd4cde5bd93c7
Signature6CF1DD473B6490E54BB60FE443BAB42E5C7101C599EB82AE5E29252C0D419324B83D159C698A5D1F3351A9D5B394C68D74A53F2DD777A440F3CA5D5290EF6604
JSON
{
	"type": "state",
	"account": "nano_3gqxttskepy7ffhfgc7ot3nd7kgqhjbymrwsayujshsj44tofm9pz4kaz3y5",
	"previous": "0E8F8DA9C567E7BB9268092EB10ACCF387DB7203ECAAF80D2D2374B3C5D50D4C",
	"representative": "nano_3gqxttskepy7ffhfgc7ot3nd7kgqhjbymrwsayujshsj44tofm9pz4kaz3y5",
	"balance": "11292085154000000000000000000000000000",
	"link": "7280B38C28B7EFD7C512FB54FCDA764DAB387E4D462916758AC8B995B34B2C6F",
	"link_as_account": "nano_1wn1pg84jfzhtz4j7ytnzmf9emfd93z6tjjb4strok7skpsnpd5he8ay3977",
	"signature": "6CF1DD473B6490E54BB60FE443BAB42E5C7101C599EB82AE5E29252C0D419324B83D159C698A5D1F3351A9D5B394C68D74A53F2DD777A440F3CA5D5290EF6604",
	"work": "991dd4cde5bd93c7"
}